Gecekondu Kanunu
Gecekondu Kanunu

775 Sayılı Gecekondu Kanunu

Belediyelerce tahsis olunan arsalar,yapılar 775 sayılı gecekondu kanunu hükümlerince, bu tahsis edilen arsalar üzerinde yapılan bina ve taşınmaz mallar tahsis tarihinden itibaren 10 yıl süre ile;

1) Devir ve Temlik olunamaz

2) İpotek ve diğer ayni haklar 

3) Satış vaadi sözleşmesi yapılamaz

4) Haczedilemez ve işgal olunamaz

5) Taksim ve satış suretiyle şuyuu giderilemez Kanunda yapılan değişikle, 775 sayılı gecekondu kanununa göre tahsis edilmiş taşınmazlarda 20 yıl olan takyit süresi 10 yıla indirilmiştir.

775 sayılı gecekondu kanununa göre tahsis edilmiş veya edilecek taşınmazlarda arsa bedeli için Belediye veya bankadan ve konut kredisi veren kuruluşlardan aldıkları kredinin tamamının ödenmesi taşınmaz üzerindeki ipoteklerin terkin edilmesi ile takyit kaldırılacaktır. Takyidin kaldırılması ile her türlü tasarrufa konu edilmesi mümkündür.